Van “groene groei” naar een “goed leven”

Is 'groene groei' wel realistisch?

Van “groene groei” naar een “goed leven”
Photo by Vince Fleming / Unsplash

De Europese Unie wil de wereld voorgaan in haar politieke wil om doelstellingen vast te stellen om de planeet en de mensheid te redden, om radicaal nieuwe instrumenten te ontwikkelen om dit alles haalbaar te maken en om agressief overheidsbeleid en radicale bedrijfsinnovatie met elkaar te verzoenen.

In december 2019, gekoppeld aan de COP25-klimaatconferentie in Madrid, heeft de Europese Commissie een routekaart voor een Europese Green Deal opgesteld, die niet alleen het klimaat maar ook de landbouw, het vervoer, de industrie - de hele samenleving - moet beïnvloeden.

Twee resoluties

Het Europees Parlement keurde twee resoluties goed, voor en na de aankondiging van de Commissie. In de eerste werd een "klimaat- en milieunoodtoestand" uitgeroepen - in Europa en wereldwijd - en werd de Commissie opgeroepen ervoor te zorgen dat alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde in het kader van de Overeenkomst van Parijs van 2015 te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

De tweede drong er bij de EU op aan haar strategie om klimaatneutraliteit zo spoedig mogelijk te bereiken — maar uiterlijk in 2050 — voor te leggen aan het secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. In de tussentijd moet zij in de Europese Green Deal een doelstelling opnemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen, die in de Europese klimaatwet is verankerd.

In juli 2021, toen die wet van kracht werd, heeft de Commissie uitgewerkt wat de Europese Green Deal moet opleveren. Ondertussen had zij in maart 2020 een actieplan opgesteld voor een 'circulaire economie', waarbij veel materialen - zoals glas, papier, plastic en kleding - moeten worden hergebruikt en apparatuur met een langere levensduur moet worden geproduceerd. Volgens de commissie "zal de circulaire economie ons helpen economische groei los te koppelen van het gebruik van hulpbronnen, waarbij Europa's natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en tegelijkertijd duurzame groei wordt gestimuleerd".

Mondiale milieueffecten

Maar is een dergelijke 'groene groei' wel realistisch? Men moet rekening houden met de hele levenscyclus van producten, de milieueffecten bij elke stap van de mondiale waardeketen waarvan de productie in het noorden afhankelijk is: het afgraven van grondstoffen, het gebruik van land, water en verontreiniging, de vernietiging van de bestaansmiddelen van mensen die toevallig wonen waar materialen worden gewonnen, en de milieukosten van het vervoer van grondstoffen, machines, voorproducten en afval. Het regeringsbeleid in het noorden houdt geen rekening met deze "geïmporteerde" ecologische effecten en emissies.

Het regeringsbeleid in het noorden houdt geen rekening met "geïmporteerde" ecologische effecten en emissies.

Economische groei vereist voortdurend meer energie en meer materialen. Dit omvat de grondstoffen om alles wat we gebruiken te maken, alsook het land en het water dat we daarvoor gebruiken en om machines, werktuigen, producten, huisvesting en voedsel te produceren. Er zijn wetenschappers en politici die beweren (en de commissie sluit zich daarbij aan) dat we, als we efficiënter produceren, de economische groei kunnen loskoppelen van de groei van de materiaalhoeveelheid, de uitstoot van broeikasgassen, het water en het landgebruik.

Telkens wanneer een productieproces efficiënter wordt, leidt dit tot een toename van de productie, en dus tot het gebruik van meer materialen en energie.

Tot op heden is er echter geen empirisch bewijs dat dit mogelijk is. Integendeel, telkens wanneer een productieproces efficiënter wordt, leidt dit tot een toename van de productie, en dus tot het gebruik van meer materialen en energie. In de milieupsychologie wordt dit het rebound-effect genoemd.

Hernieuwbare energie?

Uit analyses blijkt bovendien dat als we alle energie die we nu gebruiken (zonder toename van het gebruik) zouden kunnen opwekken uit hernieuwbare bronnen, er niet genoeg mineralen zouden zijn om de machines daarvoor te produceren. In die zin is "hernieuwbare energie" een beetje een verkeerde benaming.

Zon, wind en water zijn er altijd - ze hoeven niet vernieuwd te worden. Maar de machines die nodig zijn om die energie te benutten bevatten een heleboel mineralen: batterijen bevatten kobalt, lithium, nikkel, mangaan; zonnepanelen hebben zeldzame aarden nodig (neodymium en dysprosium), cadmium, indium, gallium, selenium, zilver, tellurium. Aluminium en koper worden in alle technologieën gebruikt. Niet al deze mineralen zijn recycleerbaar en zelfs als de recycleerbaarheid zou kunnen worden verbeterd, zouden er nog enorme extra hoeveelheden nodig zijn.

Deze mineralen bevinden zich voornamelijk in landen in het zuiden van de wereld, waaronder Afrika en Latijns-Amerika, waar internationale bedrijven minder onder druk staan om de rechten van werknemers te respecteren, met inbegrip van een verbod op kinderarbeid. De winning ervan zal het mondiale ecosysteem blijven aantasten door emissies, het gebruik en de verontreiniging van zoet water, ontbossing en overmatig landgebruik, waardoor er minder landbouwgrond beschikbaar is om voedsel te produceren.

Diep ingesleten idee

Het idee van "groei" is niet alleen een economische categorie, maar zit diep ingebakken in het dagelijks leven. Veel mensen geven zin aan hun leven door dingen te verzamelen - de nieuwste telefoon, auto of kleren. Groei is ingebed in een kapitalistisch productiesysteem dat een dominante cultuur van concurrentie en individualisering voortbrengt. Wij geloven dat deze moet worden vervangen door een cultuur van solidariteit - welzijn door samenzijn, niet alleen met andere mensen maar met alle levende soorten.

Dit lijkt een onoverkomelijke taak. Toch zijn er tegenstellingen in overvloed tussen individualistische concurrentie en de behoeften van mensen aan zelfontplooiing en collectieve efficiëntie, hun belang om hun werk goed te doen omwille van zichzelf en zorgpraktijken binnen en buiten de werkplek. Deze behoeften en praktijken kunnen de bronnen worden van een andere manier van leven, in samenwerking met andere mensen en andere soorten.

Als we kijken naar vakbonden en hun strategieën voor een "rechtvaardige transitie", vinden we deze contradicties ook terug in hun dagelijks beleid. Zij zorgen voor hun leden maar voelen ook de druk om hun belangen af te zetten tegen die van andere werknemers en van de natuur die ons voedt. Als onderzoekers en activisten moeten we de alternatieven begrijpen en versterken en voortbouwen op de belangen van arbeiders die bevorderlijk zijn voor een ecologisch en sociaal rechtvaardige manier van leven - wat inheemse gemeenschappen die het "extractivisme" verwerpen hebben gedefinieerd als het "goede leven".

Welvaart zonder groei

Op basis van deze behoeften aan een goed leven, aan gezelligheid en wederzijdse zorg - en aan werk dat niet alleen zekerheid en een leefbaar loon biedt, maar ook de capaciteiten en autonomie van de werknemers ontwikkelt - is de afgelopen twintig jaar een grote literatuur ontstaan waarin wordt gepleit voor "welvaart zonder groei". Een ondersteunend argument is onderzoek waaruit blijkt dat boven een bepaald niveau extra vermogen het geluk niet vergroot.

Het is waar dat veel mensen in Europa, laat staan in de rest van de wereld, die drempel vandaag niet halen. Maar economische groei is niet de manier om een einde te maken aan de armoede in de wereld: wat we moeten doen is een einde maken aan de ongelijkheid. Er is genoeg rijkdom in de wereld - het probleem is hoe het wordt verdeeld en waar het wordt geproduceerd tegen welke prijs voor mens en planeet.

Economische groei is niet de manier om een einde te maken aan de armoede in de wereld: wat we moeten doen is een einde maken aan de ongelijkheid.

In Brazilië bijvoorbeeld neemt de sojaproductie voortdurend toe. Die voedt niet de Brazilianen maar onder meer de varkens in China. Tegelijkertijd daalt de productie van rijst en bonen voortdurend. Het is dus geen verrassing dat het idee van een goed leven voor iedereen dat niet afhankelijk is van permanente groei afkomstig is van inheemse gemeenschappen in het mondiale zuiden, meer bepaald de Quechua in Bolivia en Ecuador. Sumak kawsay wordt gewoonlijk vertaald als buen vivir, goed leven. Meer precies betekent het "een overvloedig leven" in harmonie met de aarde en andere levende wezens.

De weg naar welvaart zonder groei is zeker niet gemakkelijk. Maar het is erop gericht de impasse van de "groene groei" op te lossen en tegelijkertijd een goed leven voor alle mensen en de bloei van de niet-menselijke soorten waarvan hun eigen bloei afhangt, te bevorderen.

Verstrikt in kapitalistische verhoudingen

Als milieustudies en milieu-arbeidsstudies willen bijdragen aan een ecologisch en sociaal rechtvaardige transformatie, moeten zij alle werkende mensen in hun analyses betrekken - ongeacht in welk deel van de wereld zij werken en hoe zij werken. Zij moeten de tegenstrijdige en verschillende manieren begrijpen waarop zij allen verstrikt zijn in de kapitalistische productieverhoudingen.

Alle werk, betaald of onbetaald, in de zorgsector of in de industrie, is in verschillende mate schadelijk voor het milieu (denk aan de wasmiddelen die in huishoudens worden gebruikt) en produceert meer of minder maatschappelijk nuttige producten (vaak minder, denk aan de massaproductie van soja). Het gaat erom het destructieve van het productieve, het nutteloze van het nuttige te scheiden. De scheiding tussen werk dat dingen produceert en werk dat leven produceert (reproductie genoemd) - die soms gepaard gaat met het veroordelen van het eerste en het romantiseren van het tweede - is schadelijk voor het leefbaar houden van de planeet voor alle levende soorten en creëert kloven.

Het gaat erom het destructieve van het productieve, het nutteloze van het nuttige te scheiden.

Om werkende mensen samen te brengen moeten we onderzoeken hoe al het werk moet worden omgevormd, zodat het ecologisch levensvatbaar en sociaal nuttig wordt, de capaciteiten van werknemers worden ontwikkeld en veilige en rechtvaardige arbeidsomstandigheden worden gecreëerd.

Nora Räthzel & Valeria Pulignano

Dit artikel verscheen eerder op Social Europe onder de titel From ‘green growth’ to a ‘good life’ (31-Oct-2022).

From ‘green growth’ to a ‘good life’
The Green Deal assumes economic growth can be ‘decoupled’ from ecological damage. That’s wishful thinking.