Positief naar Parijs

Helpt doemdenken ons vooruit?

Positief naar Parijs
Photo by Markus Spiske / Unsplash

Er verschenen de laatste weken al verschillende artikels over de klimaattop in Parijs. Ze hebben vaak een eerder negatieve inslag, maar helpt doemdenken ons nog wel vooruit? Is het niet tijd om positief naar de top in Parijs te kijken, in te zoomen op de kansen en onze wereldleiders te stimuleren tot bindende maatregelen?

Goede signalen vanuit Europa

Sinds 1990 nam de economische groei in Europa toe met 6% en daalde de uitstoot van broeikasgassen met 23%, het is dus mogelijk! Als kanttekening wel de economische crisis en delokalisatie van industrie.

Per eenheid van het BNP stoot Europa slechts 50% uit van het niveau van 1990, er is dus een ontkoppeling tussen economische groei en uitstoot mogelijk! Een aangepast beleid en investeringen in groene energie zijn hierbij cruciaal.

Het aandeel hernieuwbare energie in de EU ligt op 16%, evenveel als de nucleaire sector. Investeringen in zonnepanelen en windenergie worden steeds rendabeler, ook zonder subsidies!

Europa kan de wereld verbinden

De CO2 uitstoot van China ligt ongeveer 2 keer hoger dan de VS en 3 keer hoger dan de EU. Dit mede omdat onze industrie naar China is verhuisd (zie figuur)!

China zal enkel aan boord blijven indien de VS aan boord is, de twee grootverbruikers hebben hun standpunten en positie dus aan elkaar gekoppeld. Het voorbije jaar kwamen er echter positieve signalen uit China en de VS.

Europa stoot slechts 8 tot 9% van de wereldwijde uitstoot uit, maar het kan wel optreden als bruggenbouwer tussen China en de VS!

Er zijn beleidsplannen opgesteld over 95% van de wereldwijde uitstoot, bij het Kyoto protocol (1997) ging dit om slechts 12-13%. Een kanttekening is wel dat deze beleidsplannen toch nog zouden leiden tot een opwarming met 3°C, tegenover de gevraagde 2°C.

Wat moet er in Parijs gebeuren?

  • Een bindend akkoord omtrent de implementatie van ALLE beleidsplannen
  • Lange-termijn doelstellingen gebaseerd op de IPCC rapporten, met een 5-jaarlijkse herziening
  • Transparantie en accountability met gezamelijke regels; goede data zijn hiervoor cruciaal

Wat zijn de problemen?

  • Differentiatie is noodzakelijk_ opkomende industrielanden moeten ook meedoen
  • Een juridisch bindend akkoord
  • De financiering moet duidelijk vastgelegd worden

In feite komt het erop neer dat het hele klimaatdossier een economisch dossier geworden is waarin er naar de kosten gekeken wordt en niet naar de opportuniteiten op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Hier alvast een oproep_ laten we een positieve boodschap sturen naar onze ministers en hen ondersteunen tijdens deze slopende, cruciale week! En laten we zelf het goede voorbeeld geven door kleine acties te ondernemen, of met Belgische kattenhumor België op de kaart te zetten!