België rekent tegen 2040 af met extreme waterstress

België scoort met een 38ste plaats wereldwijd weer hoog, in de negatieve zin.

België rekent tegen 2040 af met extreme waterstress
Photo by Michael Olsen / Unsplash

De World Resources Institute (WRI) heeft een ranking gemaakt van de landen die tegen af te rekeningen kunnen krijgen met extreme waterstress. België scoort met een 38ste plaats wereldwijd weer hoog, in de negatieve zin.

Volgens de World Resources Institute betekent dat niet per sé dat we chronisch met waterproblemen zullen kampen, maar wel dat kleine veranderingen in de waterhuishouding een heviger impact hebben om landbouw, industrie en gebruik bij gezinnen. We zullen minder gewapend zijn om schokken op te vangen voor een essentieel goed als water.

Extremen

Waar we ons in een business as usual scenario kunnen aan verwachten bij ons, zijn meer extremen. In het onderzoek Metropolitaan Kustlandschap 2100 wordt de problematiek, die zich niet beperkt tot kustgebieden, als volgt geschetst:

"De impact van de klimaatverandering beperkt zich trouwens niet tot de strand- en duinzone aan de zee. Ook tot ver landinwaarts dreigt een combinatie van periodiek verhoogde regenval en langdurige periodes van droogte te zorgen voor wateroverlast, problemen bij het functioneren van de havens en verdroging en verzilting van de grond. De risico’s die moeten worden aangepakt, beslaan dus een brede zone van woon- en landbouwgebieden, bedrijventerreinen, recreatiegebieden en waardevolle ecologische gebieden."

We zullen water weer meer plaats moeten geven, iets wat buurland Nederland (66ste op de ranglijst van WRI) met haar Deltaprogramma als urgenter lijkt te beschouwen dan wij Belgen.

Nog extremer

Nu ‘t kan nog extremer. ‘t Kost minstens een eeuw of twee maar volgens een recent gepubliceerd onderzoek zou het verbranden van alle gekende voorraden aan fossiele brandstoffen er voor zorgen dat alle ijs op de Zuidpool smelt. Het gevolg daarvan zou een zeespiegelstijging zijn van 58 meter.