Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

28 Vrijheidslaan
Koekelberg, Brussel, 1081
Belgium

+32 497552244

Blog

Open blog ter ere van de duurzame revolutie.

België krijgt slecht Europees rapport

Niel Staes

Europa 2020 is het tienjarenplan voor groei en stabiliteit van de Europese Unie. Deze strategie van de Europese commissie moet leiden tot:

De E.U. landen worden rond vijf thema's nauw opgevolgd: werk, innovatie, onderwijs, armoedebestrijding en klimaat/energie. Deze werden in 2011 op hun beurt vertaald naar nationale doelstellingen voor elk land.

Wat betekent dit voor België?

Europa verwacht van ons land in 2020 :

  • een arbeidsparticipatie van 73.2% (2013: 67.2%).
  • een investering van 3% van het BBP in R&D (2012: 2,23%).
  • een CO²-reductie van 15% (zonder emissiehandel) (2012: -5,63%).
  • een aandeel hernieuwbare energie van 13% (2012: 6,8%).
  • een energiebesparing van 9,8 CO² Mtoe (2012: -2,5 Mtoe).
  • een maximale voortijdige schoolverlating van 9,5% (2013: 11%).
  • dat 47% het niveau van tertiair onderwijs behaalt (2013: 42,7%).
  • een daling van de populatie waarvoor armoede en sociale uitsluiting dreigt met 380.000 personen of zo'n 3,5% (2013: -1%).

Het tussentijds rapport van Europa

Het is binnen dit kader dat Europa nu een rapport schreef voor elk land van de unie met economische, sociale en ecologische aanbevelingen. We lichten met Zeronaut de ecologische waarschuwingen voor België uit het rapport.

Economische bezorgdheden

Vergrijzing, nationale schuld en activeringsgraad zijn de eerste zorgen die aan bod komen. Er is ook een groot luik over de hoge belastingsdruk. Hieraan gekoppeld komen ook de negatieve, ecologische gevolgen van ons belastingsysteem ter sprake:

Sommige kenmerken van het belastingsysteem hebben schadelijke ecologische gevolgen, zoals de fiscale behandeling van bedrijfswagens.

Bij een hervorming roept de Europese Commissie dan ook om subsidies met schadelijke milieugevolgen geleidelijk laten uitdoven.

Zwakke concurrentiekracht en te weinig innovatie

Europa is ook bijzonder streng voor de competitiviteit van België. Deze leidt onder een onvoldoende gecorrigeerde loonindexering en de bijzonder hoge detailhandelsprijzen. Dit heeft ook een grote impact op de innovatiekracht.

Er zijn te weinig snelgroeiende Belgische ondernemingen in innovatiesectoren. De innovatiesteunregelingen worden als ingewikkeld en zeer versnipperd ervaren. De beperkingen op professionele diensten staan de ontwikkeling van innovatieve bedrijfsmodellen in de weg en hinderen investeringen.

Vernietigend op vlak van milieubeleid
1. Energiebesparing

Niemand lijkt de maatregelen te coördineren. "De onderhandelingen over een samenwerkings- en lastenverdelingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten hebben geen duidelijke spreiding van de inspanningen opgeleverd." Met Zeronaut.be haalden we de trage Belgische actie op het vlak van energiebesparing ook eerder al aan.  De verwachting is dan ook dat België zijn doelstelling van 15% minder emissies van broeikasgassen tegen 2020 niet zal halen. Het rapport is duidelijk waarom:

De initiatieven die worden genomen, lijken samenhang en richting te missen en het blijft onduidelijk wat het gecombineerde effect zal zijn van de maatregelen om de emissies terug te dringen.

De EU komt ook terug op de verlaging van de btw op elektriciteit. Deze zou de inspanningen op vlak van energiebesparing verder kunnen ondermijnen.

2. Mobiliteit

Men eindigt met een luik over mobiliteit en de impact ervan op milieu en economie. Ook hier zijn de vaststellingen bedroevend. Het dichtslibben van de wegen is in vergelijking met vele andere landen een zware last voor de Belgische economie. De EU is duidelijk waar de sleutel tot beterschap te vinden is:

De ernst van het probleem vereist een integrale beleidsrespons, waarbij wordt gekeken naar het potentieel van congestieheffingen gekoppeld aan bepaalde tijdstippen, de gunstige fiscale behandeling van het privégebruik van bedrijfswagen en brandstofkaarten wordt herzien en de efficiëntie van het openbaar vervoer wordt verhoogd.

Beterschap?

Ook in 2012 werd een tussentijds rapport gepubliceerd door de Europese Commissie. Opvallend is dat veel van de bezorgdheden nu terugkeren. Vaak is de ongerustheid over de Belgische bijdrage tot de 2020-doelstellingen enkel gegroeid en de taal krachtiger geworden.

Het is duidelijk dat een nieuwe langdurige regeringsonderhandeling weinig zal bijdragen tot hernieuwde effort om het Europese engagement te realiseren. Het is dan ook maar de vraag of het volgende rapport beterschap brengt voor ons land.